Algemene voorwaarden Vakantiespelen

Algemene voorwaarden Vakantiespelen

Hoofdsponsoren:

Algemene Voorwaarden Vakantiespelen

Download als pdf

Artikel 1: Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

a. Evenement:dejaarlijkseVakantiespelen
b. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
c. Deelname plaats: de te reserveren plekken binnen het Evenement
d. Overeenkomst:deovereenkomststrekkendtotdeelnamevande 
Deelnemer aan het Evenement
e. Organisator:dewerkgroepVakantiespelen
f. Bestuur: het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst. Door inschrijving verklaart de Deelnemer zich akkoord met de algemene voorwaarden.

1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle evenementen en activiteiten georganiseerd door de werkgroep Vakantiespelen

Artikel 2: Deelname

2.1 Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimum leeftijd heeft bereikt. Voor deelnemers aan de tent geldt een minimumleeftijd van 4 jaar, huttenbouw van 8 jaar, next gen van 12 jaar en voor vrijwilligers van de hulpbrigade geldt een minimumleeftijd van 15 jaar, tent vrijwilliger van 16 jaar en huttenbouw en next gen vrijwilliger van 18 jaar.
2.2 De deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan. Voor de vrijwilligers is er geen inschrijfgeld van toepassing.
2.3 De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
2.4 Het is de deelnemer niet toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Organisator over te dragen aan derde.
2.5 Inschrijvingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers.
2.6 Meerdere Deelnemers kunnen middels één inschrijving/betaling hun deelname aan het Evenement kenbaar maken, alle in te schrijven deelnemers gaan akkoord met de algemene voorwaarden bij inschrijving.
2.7 Indien de Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld gerestitueerd tot uiterlijk 1 week na inschrijven. Andere betalingen op grond van de Overeenkomst worden niet gerestitueerd. Restitutie kan alleen plaatsvinden wanneer er contact is opgenomen met de Organisator.
2.8 De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Restitutie van het inschrijfgeld vindt niet plaats.
2.9 Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
2.10 De Deelnemer dient voordat hij zijn inschrijving bevestigt altijd goed te controleren of alle gegevens correct zijn ingevuld. De Deelnemer dient bij het inschrijven altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.
2.11 Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die de Deelnemer heeft ingevoerd kan de Organisator contact met de Deelnemer opnemen met behulp van de gegevens die de Deelnemer heeft ingevoerd. Als de Organisator de Deelnemer niet kan bereiken en de gegeven derhalve niet kan controleren, kan de Organisator ertoe overgaan de inschrijving te annuleren en de Deelname plaats aan een andere Deelnemer te verkopen zonder restitutie van het inschrijfgeld. Wanneer de gegevens correct zijn ingevuld dient de Deelnemer binnen 30 dagen na het ontvangen van de correspondentie van de Organisator te reageren, anders kan de Organisator ertoe overgaan de inschrijving te annuleren en de Deelname plaats aan een andere Deelnemer te verkopen zonder restitutie van het inschrijfgeld.
2.12 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
2.13 Bij inschrijving wordt een Deelname plaats gereserveerd. Per Deelname plaats kan er één persoon plaatsnemen. Een Deelname plaats is niet persoonsgebonden, maar bij inschrijving reserveert de Deelnemer een Deelnameplaats. Het is toegestaan om per Deelnemer maximaal één Deelname plaats te reserveren, wanneer de Deelnemer dubbel staat ingeschreven kan de Organisatie besluiten de extra Deelname plaats aan een andere Deelnemer te verkopen zonder restitutie van het inschrijfgeld.
2.14 Voor deelname aan het Evenement als vrijwilliger wordt een zelfverklaring omtrent gedrag gevraagd. Een vrijwilliger verklaart bij inschrijving dat hij niet verdacht of veroordeeld is voor zedendelicten en/of drugshandel en/of geweldpleging. Zonder deze zelfverklaring is deelname uitgesloten.
2.15 Naast de in punt 2.14 genoemde verklaring zal de organisatie voor iedere vrijwilliger boven de 18 jaar Verklaringen Omtrent Gedrag aanvragen. De vrijwilliger is verplicht hieraan mee te werken anders is deelname uitgesloten.

Artikel 3: Aansprakelijkheid

3.1 Deelname geschiedt op eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het direct gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.
3.2 Indien ondanks het bepaald in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3.3 De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
3.4 De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
3.5 Aan eventuele (zet)fouten in middelen en prijzen kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4: Portretrecht

Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5: Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer welke in enige vorm een relatie hebben met het Evenement, de Organisator, de Stichting of sponsors van het Evenement. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens aan derden, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Artikel 6: Geschillenregeling

Als er onverhoopt een geschil ontstaat tussen de Deelnemer en de Organisator, treedt het bestuur van de Stichting Sociaal Cultureel werk Bodegraven met de Deelnemer in overleg. Mocht hieruit geen oplossing voortvloeien dan neemt het bestuur een bindende beslissing. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7: Bijzondere gegevens

Voor deelname aan het Evenement is het noodzakelijk dat de Organisator op de hoogte wordt gesteld van die (medische) gegevens die voor deelname aan het Evenement van belang kunnen zijn. Bij inschrijving dienen dan ook eventuele ziektes, handicaps, gebruik van medicijnen, als ook het gebruik van een dieet te worden gemeld. Het niet, onvolledig of onjuist verstrekken van deze gegevens kan uitsluiting van (verdere) deelname tot gevolg hebben. Alle eventuele daaruit voortvloeiende kosten komen dan voor rekening van de Deelnemer.

Artikel 8: Opvolgen van instructies

Alle instructies die door de Organisator, werkgroepleden Vakantiespelen, vrijwilligers, verkeersbrigadiers, EHBO leden en andere in opdracht van de Organisator werkende personen dienen te allen tijde te worden opgevolgd.